Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
Tbilisi >> krwanisi
sastumros damlagebeli
20lari

sastumros damlagebeli

marti 16, 2019
GEO1239252
aprilidan sastumros esaWiroeba Cinelebis sastumroSi damlagebeli.samuSao 14.00 saaTidan 22.00 saaTamde . 20wlidan 45 wlamde aramweveli Sromismoyvare punqtualuri TanamSromlebi.
551788588
mis: krwanisis 3 gasasvleli 6
orTaWala
kontaqti : el-fostis gagzavna,
 • sqesi : qali
 • ganaTleba : saSualo
 • gamocdileba : 1 wlidan - 3 wlamde
 • seqtorebi : turizmi/sastumroebi
 • pozicia : momsaxureba / servisi
 • mobiloba : regionaluri
 • sasurveli samuSao saaTebi : sruli ganakveTi
airCie saukeTeso SemoTavazeba
gancxadebebi 1 - 7 sul 7

   reklama

   X
   ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq